conditions

תקנון BANANA PREMIUM CLUB

תקנון מועדון בננה בגדי נשים בע”מ (להלן: “המועדון”)
עלות המועדון 39.9 שקלים חד פעמי
המועדון תקף ל12 חודשים.
10% צבירה בכל קניה מגובה הסכום נטו
20% הנחה מתנת יומולדת
1.     תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות בננה בגדי נשים בע”מ
ח”פ 514572809 (להלן: “הנהלת המועדון”).
2.     לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו,
הטבותיו וסייגיו ומתחייב לעבוד על-פיו.
3.     כל חבר מועדון יחשב שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
4.     ניתן לממש את הטבות המועדון בכל סינפי בננה בלבד.
5.     בכפוף להוראות תקנון זה, הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי התקנון ובין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף ו/או סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות ו/או את הוראות תקנון זה.
6.     בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
הצטרפות למועדון
7.     תוקף החברות המועדון הינו ממועד ההצטרפות ול12 חודשים והוא יחול בגין כל רכישה שתתבצע על ידי חבר במועדון המחזיק כרטיס מועדון תקף בחנויות בננה (ללא אתר) כמפורט להלן
בננה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את תוקף החברות במועדון.
8.     התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי ועל פי דין.
9.     בננה שומרת לעצמה הזכות לגבות דמי חברות ודמי חידוש ו/או לשנותם או לבטלם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
10. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת הנהלת המועדון מעת לעת.
11. כל המעוניין להצטרף כחבר במועדון יוכל לגשת לאחד מסניפי הרשת ולהירשם בקופה או באתר כאחד מחברי הרשת בעלות של 39.9 ש”ח חד פעמי
12. ההרשמה למועדון הלקוחות כרוכה במסירת פרטים מהימנים ונכונים כבסיס לקבלת דיוורים ו/או דברי פרסומת ו/או עדכונים ו/או מסרים שיווקיים אחרים, לרבות אודות הטבות שמוצעות במסגרת מועדון הלקוחות לחבריו.
13.  יובהר, הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אישרו של החבר לקבלת דיוורים ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים כאמור, בדוא”ל ו/או בהודעות SMSו/או באמצעות פניה, בכל אחד מפרטי הקשר, שחבר מועדון הלקוחות יידרש למסור בעת הרשמתו אליו
15. ההטבות הן אישיות ולא ניתן להעבירן לאחרים ו/או להמירן למזומן ו/או לקבל החזר כספי בעבורן ו/או החזר בשווה כסף בעבורן.
16. ההטבות ניתנות למימוש אך ורק בכפוף להצגת כרטיס חבר מועדון בעת קנייה באחת מחנויות רשת בננה (ללא אתר) ועל-ידי חבר מועדון בלבד, שחברותו בתוקף והוא הציג תעודה מזהה בפני המוכר לשביעות רצונו.
17. הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל ו/או ביחס למבצעים אחרים המפורסמים ברשת בננה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
צבירת ומימוש “נקודות” והטבות נוספות לחברי המועדון
18. מיד עם ההצטרפות למועדון מהקניה הבאה יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות בננה (ללא אתר) נקודות. הנקודות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן. כל נקודה ערכה 1 ש”ח ערך נקוב. רשת בננה רשאית לשנות את הערך הנקוב של הנקודה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
19. “רכישה מזכה” לעניין זה היא רכישה במזומן או באשראי באחת מחנויות הרשת(ללא אתר) , לרבות רכישה באמצעות תווי קניה וזיכויים מכל סוג שהם
20. כמות הנקודות שתיצברנה בעבור כל רכישה מזכה, תהא בשווי של %10 מסכום הרכישה המזכה בפועל, מימוש הנקודות תתאפשר רק בעסקה נפרדת מהעסקה בה נצברו אותן הנקודות. כלומר, השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת הנקודות ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת
21. בננה תקבע אילו מוצרים ניתנים למימוש בנקודות באופן מלא/חלקי לפי שיקול דעתה הבלעדי ותהא רשאית להחריג/להכליל מוצרים למימוש בנקודות מעת לעת.
22. לא ניתן לממש את צבירת הנקודות על מוצרים בהנחה או במבצע.
23. תוקף כל נקודה שנצברת היא לשנה בלבד.
24. מימוש הנקודות בעת קניה הן מצבירה של 50 נקודות ומעלה.
25. החברה תהיה רשאית להגביל את תחולת ההטבות ו/או המבצעים הניתנים במסגרת המועדון למוצרים מסוימים ו/או לשנות את תנאי ההטבות ו/או המבצעים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
26. ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות באופן מלא/חלקי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע”א- 2010
27. . מימוש נקודות אפשרי בעסקה נפרדת מהעסקה בה נצברו אותן הנקודות. כלומר, השימוש בנקודות יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת הנקודות ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת.
28. לקוח המועדון יהיה זכאי להטבת יום הולדת שלהלן : הנחה חד פעמית בגובה 20% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון בחודש בו חל יום הולדתו בחנויות הרשת בלבד (ללא אתר).
29. מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף ותעודה מזהה (תעודה רישמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון.) יודגש כי באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את שובר מתנת יום ההולדת. כמו כן, במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות.
30. יודגש כי הטבות המועדון הנן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם.
שונות
31. כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלוונטיים אחרים.
32. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון. תקופת החברות, הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו”ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי
33. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.